ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 22α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος  17-11-2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.:9899

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

 

1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»,σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  22η Νοεμβρίου  2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση του της υπ. αριθ. 9/2011 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής περί κατάρτισης στρατηγικού σχεδίου Δήμου Σκιάθου.

 1. Έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου (Κατασκευή έργων προστασίας οδού προφήτου Ηλία-Κάστρο.)
 2. Ανάκληση της 287/2011 ΑΔΣ Σκιάθου και λήψη απόφασης για νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας  (ΦΟΣΔΑ) και του Δήμου Σκιάθου για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α Σκιάθου.
 3. Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος   λόγω παραβίασης  σφράγισης Α. Χονδρονικολή (εξ αναβολής)
 4. Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος Α. Παπαδόπουλος (εξ αναβολής).
 5. Χορήγηση άδειας μουσική σε κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 6. Ανάκληση αδείας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 7. Ορισμός προέδρου επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 8. Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυθαίρετων  κατασκευών.
 9. Τροποποίηση της αριθ. 211/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τεύχος Α΄226/11-8-2011 ως προς το άρθρο 3.
 10. Eπιβολή Τέλους Τουριστικής Προβολής σε όλα τα καταστήματα επαγγελματικούς χώρους   για το έτος  2012.
 11. Έγκριση διαφημιστικών καταχωρήσεων.
 12. Κατάρτιση προγράμματος τουριστικής προβολής.
 13. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ι.Δ.Ε.Ε.Σ» οικ. έτους 2011.
 14. Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών.
 15. Έγκριση διοργάνωσης διημερίδας με θέματα γλώσσας και εκπαίδευσης  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του ΑΠΘ και ψήφιση πίστωσης.
 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στην υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 41 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου 2007 - 2013 », Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Θεσσαλία», Κωδικός Προτεραιότητας 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης», κατηγορία πράξης 75.07 «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων».
 18. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πράξη: «Εξοπλισμός 2/Θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου» Προϋπολογισμός έργου: 49.810,08€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %.
 19. Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους με δικαίωμα ψήφου σε συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
 20. Επιβολή τελών καθαριότητας στους εκμισθωτές που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στον κρατικό αερολιμένα Σκιάθου για το έτος 2011 (ΑΟΕ 208/2011).
 21. Αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012,καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων, ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν τα παραπάνω δημοτικά βοσκοτόπια και εισήγηση για ορισμό επιτροπής για το 2012 (ΑΟΕ 219/2011).
 22. Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2012 (ΑΟΕ 220/2011).
 23. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012 (ΑΟΕ 221/2011).
 24. Αναπροσαρμογή τελών του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2012.(ΑΟΕ 222/2011).
 25. Αναπροσαρμογή τελών των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2012 (ΑΟΕ 223/2011).
 26. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2012. (ΑΟΕ 224/2011).
 27. Οριοθέτηση χώρων και καθορισμός αριθμού θέσεων που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΑΟΕ 225/2011).
 28. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2012 (ΑΟΕ 218/2011).
 29. Επιλογή προγράμματος ηλεκτροδότησης για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως από την δύση του ηλίου έως την ανατολή.
 30. Μετακινήσεις αιρετών.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

About The Flex

Good seasons, day place male evening life after together gathered let void she'd grass created days upon after above great. Creative, prolific and ever-ready to serve you.

Newsletter Subscribe

Articles - Category